ด้านสิทธิกำลังพล

                    ด้านกิจการพลเรือน

            ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

กองทุน กบข. ชมรูปภาพกิจกรรม พล.ร.3  โครงการซ่อมแซมบ้านประชาชน
กองการออมทรัพย์ ทบ. กรมกิจการพลเรือนทหารบก ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กรมกำลังพล ทหารบก วารสาร และเอกสาร ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงเรือนแถว         ปี 2559 
ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2 ตราสัญลักษณ์ พล.ร.3  
สวัสดิการบ้านพักข้าราชการ เพลงมาร์ช พล.ร.3  
กองฌาปนกิจ สก.ทบ. เพลงเพื่อแผ่นดิน  
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.3    
     
     

            เรื่องประสานหน่วย นขต. พล. 3

   ชมรมแม่บ้าน กองพลทหารราบที่ 3

                     สุขภาพและกีฬา

แบบตรวจประกันคุณภาพการฝึก  มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรกำลังพล สโมสร อาร์มี่ยูไนเต็ด
บอร์ดกระจายข่าวสารการฝึก CPX58    อาหารเพื่อสุขภาพ
แบบฟอร์มหนังสือราชการ    การออกกำลังอย่างถูกวิธี
    บริหารร่างกายคลายปวด
     
     

ชมวีดีทัศน์หน่วยใน พล.ร.3 การฝึกอบรมต่าง ๆ, เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วย ได้ศึกษาและพํฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

พล.ร.3 และ กกล.สุรศักดิ์มนตรีได้รวบร่วมผลงาน ที่ได้ปฏิบัติ ทางด้านการปราบปรามการตัดไม้  

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน

บรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย ต่าง ๆ ที่ควรรู้ และเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ควรศึกษา

อยากเกษียณแบบมั่นคง มีเงินใช้จ่ายไม่เป็นหนี้ อยากมีเงิน สัก 3 ล้าน ก่อนเกษียณ คนเราต่างก็อยากมี "ความสุข" ในชีวิต